Inizio > Pubblicazioni > Carbajo-N˙˝ez Lunedì 20 maggio 2024

Informazione sulla pubblicazione:
Być franciszkaninem w erze cyfrowej Nowe wyzwania, nowa nadzieja

 
 
 
 
Foto Carbajo-N˙˝ez MartÝn , Być franciszkaninem w erze cyfrowej Nowe wyzwania, nowa nadzieja, Ed. Wydział Teologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, 2022 .

Książka oddana do rąk polskiego Czytelnika zachęca do refleksji nad tym jak franciszkanie mogą żyć swoim charyzmatem w epoce cyfrowej. Nowy kontekst społeczny stawia nowe wyzwania, a tym samym wymaga rozeznania własnego życia. Jak sprostać obecnym wyzwaniom społeczno-środowiskowym i komunikacyjnym?
Perspektywa franciszkańska dobrze wpisuje się w typ komunikacji horyzontalnej, intuicyjnej i interaktywnej, który dominuje w erze cyfrowej. Franciszek z Asyżu jest także powszechnie uznawany za wzór dialogu i ekologii. 
ISBN 978-83-64129-68-1

 
Versions: EsEnEn2ItPlPt
 

 

 

Spis treści

Wprowadzenie

I. „Chwalebna historia” służby i oddania 

1. Animacja życia konsekrowanego dzisiaj .
1.1. Pokusa, by ograniczyć się do przechowywania i administrowania 
1.1.1. Niebezpieczeństwo pewnej stabilizacji 
1.1.2. Efekt wyparcia 
1.2. „Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu” (Rz 12,2) 
1.2.1. Odnowienie cnotami teologalnymi 
1.2.2. Otwartość na nowości i zmiany 
1.2.3. „Zacznijmy, bracia” 
1.3. Znaczenie przywództwa 
1.3.1. Efekt przesunięcia: od „dlaczego” do „co” 
1.3.2. Charakterystyka trzech typów przywództwa
1.3.3. W świetle Ducha i według Boga 
1.4. Potrzeba promocji życia braterskiego 
1.5. Podsumowanie 
 
2. Św. Franciszek, aktualny wzór: mistyk i pielgrzym 
2.1. Mistyka i duchowość w obszarze ekologii 
2.1.1 Wewnętrzny motyw, który zachęca i nadaje sens
2.1.2. Holistyczna, integralna wizja 
2.2. Franciszek z Asyżu, mistyk i pielgrzym
2.2.1. Wznoszenie się do Boga 
2.2.2. Pielgrzym i przybysz
2.2.3. Inspirator ekologii braterstwa 
2.3. Teologiczna wizja stworzenia 
2.3.1. Wymiar trynitarny 
2.3.2. Zachwyt i kontemplacja 
2.3.3. Wszyscy jesteśmy jednym w Chrystusie
2.4. Podsumowanie
 
3. Od św. Franciszka do papieża Franciszka: ewangelizacja jako sposób na życie
3.1. Styl życia: pielgrzym
3.1.1. Życie duchowe jako pielgrzymka 
3.1.2. W drodze do celu.
3.2. Turysta 
3.2.1. Z dala od siebie 
3.2.2. Z dala od innych
3.2.3. Daleko od Boga 
3.2.4. Daleko od natury: obojętny konsumpcjonizm 
3.3. Ewangelizator jest pielgrzymem
3.3.1. Świadek, który głosi to, czym żyje .
3.3.2. Radosne i zawsze nowe głoszenie 
3.4. Pokorny kontemplatyk, który słucha i towarzyszy .
3.5. Z czułością zjednoczony ze wszystkimi 
3.5.1. Ewangelizacja jako „prawdziwa i serdeczna bliskość” 
3.5.2. W głębokiej harmonii z całym ludem Bożym 
3.6. Podsumowanie 
 
4. Franciszkański wkład w gospodarkę, naukę i społeczeństwo 
4.1. Proces racjonalizacji 
4.1.1. Teza Maxa Webera 
4.1.2. Wyraźny rozdział między porządkiem ziemskim a porządkiem łaski 
4.1.4. Debata nad tezą Maxa Webera 
4.1.5. Postęp materialny, konkurencyjność i sekularyzacja 
4.2. Wkład franciszkański w proces racjonalizacji 
4.2.1. Nauka holistyczna, zawsze powiązana z teologią i moralnością 
4.2.2. Wkład w nowoczesną gospodarkę 
a) Monti di Pietà, mikrokredyty i gospodarka obywatelska 
b) Zasada podwójnego zapisu 
4.2.3. Początek współczesnej nauki eksperymentalnej .
4.2.4. Podstawy współczesnej epistemologii 
4.2.5. Prawa podmiotowe i konstytucjonalizm 
4.2.6. Polityczne zarządzanie rynkiem na racjonalnych podstawach
4.2.7. U korzeni współczesnych studiów etnograficznych 
4.3. Podsumowanie 
 
5. Znaczenie perspektywy franciszkańskiej 
5.1. Franciszek z Asyżu, model uniwersalny 
5.1.1. Niektóre świadectwa o znaczeniu Franciszka dzisiaj 
5.1.2. Inspiracja dla ruchu ekologicznego 
5.2. Magisterium Kościoła i franciszkanizm
5.2.1. Paweł VI: Szkot jako wzór dialogu 
5.2.2. Jan Paweł II: Dialog w „duchu Asyżu” 
5.2.3. Benedykt XVI i tradycja franciszkańska 
a) Caritas in veritate – encyklika franciszkańska .
b) Prymat miłującej woli 
5.2.4. Papież Franciszek 
a) Prawdziwa i serdeczna bliskość 
b) Wszystkie stworzenia jako siostry 
5.3. „Via pulchritudinis” 
5.4. Szczególnie aktualne wartości franciszkańskie dzisiaj 
5.4.1. Wolność i bezinteresowność 
5.4.2. Braterstwo i indywidualność 
a) Braterstwo vs. solidarność 
b) Indywidualność vs. indywidualizm .
5.5. Podsumowanie 
 
II. Wspaniała historia do zbudowania 
6. Wsłuchanie się w wołanie ziemi i wołanie ubogich 
6.1. „Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał” (Ps 34,7) 
6.1.1. „Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego” (Łk 1,28)
6.1.2. Otwartość na Boga prowadzi do słuchania 
6.2. Jesteśmy słuchaczami Słowa 
6.2.1. Słuchanie Boga przemawiającego do nas w naszym sumieniu 
6.2.2. Słuchanie samego siebie 
6.3. Słuchanie innych 
6.3.1. Słuchanie to coś więcej niż słyszenie
6.3.2. Słuchanie jest interaktywne 
6.3.3. Ubodzy potrzebują być wysłuchani 
6.4. Krzyk ziemi 
6.5. Słuchanie z perspektywy franciszkańskiej .
6.5.1. Franciszek – słuchacz Słowa .
6.5.2. Wsłuchuje się we własne jestestwo i otwiera się na inność 
6.5.3. Bądźcie posłuszni nawzajem 
a) Bądźcie ubogimi i małymi, aby być braćmi.
b) Słuchanie i życzliwa obecność jako pierwszy etap ewangelizacji
6.5.4. Słuchanie i modlitewna kontemplacja natury 
6.6. Podsumowanie 
 
7. Widzieć i kontemplować oblicza Boga 
7.1. „Duchowość codzienności” 
7.1.1. Duchowość otwartych oczu.
7.1.2. Świętość rozgrywa się w relacjach 
7.2. Twarze Boga 
7.2.1. Piękno oblicza Chrystusa ukrzyżowanego 
7.2.2. Święci o twarzy zawsze radosnej 
7.2.3. Kontemplacja Chrystusa w twarzach ubogich i cierpiących 
7.2.4. Oblicze stworzenia
a) Twarz cierpiąca, która mówi nam o Stwórcy 
b) Skosztuj i pokochaj tajemnicę świata 
7.3. Odkrywanie Boskiej twarzy w kulturze cyfrowej
7.3.1. Trudność wyjścia z siebie, aby iść w kierunku innych 
7.3.2. Bądź sobą
7.3.4. Rozmawiamy o naturze, nie patrząc jej w twarz 
7.4. Podsumowanie 

8. Rozeznanie w naszym hiper przyspieszonym społeczeństwie 
8.1. Wnikliwość.
8.1.1. Konieczność i cel rozeznania 
8.1.2. Franciszek z Asyżu praktykował to nieustannie 
8.1.3. Elementy rozeznania .
8.1.4. Odnów umysł i wzrastaj w miłosierdziu 
8.2. Kultura cyfrowa i rozeznanie 
8.2.1. Relacje zapośredniczone technologicznie
8.2.2. Rozeznanie w kulturze cyfrowej .
8.2.3. Uczyć się z przeszłości, aby żyć w prawdzie 
8.3. Podsumowanie 
 
9. Dialog w „duchu Asyżu” 
9.1. Epoka świecka 
9.1.1. Humanizm immanentny, dzielony przez wierzących i niewierzących 
9.1.2. Scjentyzm 
9.2. Propozycje zapewnienia pokoju 
9.2.1. Niezbędna współpraca na wszystkich poziomach .
9.2.2. Globalna etyka 
9.2.3. Dialog międzyreligijny 
9.3. Religie i pokój z perspektywy katolickiej 
9.3.1. Dialog priorytetem 
9.3.2. Wojny religijne, wyraz niedojrzałości 
9.3.3. Nasz wiek: dialog międzykulturowy i międzykulturowy
9.3.4. Nasiona Słowa (semina Verbi) 
9.4. Duch Asyżu .
9.5. Konieczna zmiana mentalności w duchu Asyżu 
9.6. Podsumowanie 
 
10. Zrównoważenie ekonomiczne rodziny franciszkańskiej 
10.1. Trudny związek między religią a pieniędzmi 
10.2. Zmieniająca się sytuacja gospodarcza 
10.2.1. Mniej młodych braci w pracy 
10.2.2. Rosnąca zależność od dochodów .
10.2.3. Otrzymane datki i dzielenie się z ubogimi 
10.3. Zrównoważony rozwój w świetle Franciszka z Asyżu 
10.3.1. Praca w duchu pokory .
10.3.2. W logice daru
10.3.3. Zwracaj zamiast gromadzić 
10.4. Gospodarka franciszkańska dzisiaj 
10.4.1. Praca jako główna forma utrzymania 
10.4.2. Życie na trzeźwo, w logice dawania 
10.4.3 Promowanie gospodarki ekocentrycznej 
10.4.4. Wróć i udostępnij 
10.4.5. W służbie integralnej ekologii 
10.5. Podsumowanie 
 
Wnioski .
Bibliografia.
Wykaz skrótów 
 


Kupić: Księgarnia /Book shop (via Merulana 124)   
 
Książka ta jest trzecią z trylogii, którą prof. Carbajo wydał na temat ekologii integralnej: 
1) Siostra Matka Ziemia. Franciszkańskie korzenie Laudato Si', Ed. Studio SQL, Olsztyn 2019.
2) „Wszystko jest połączone” Integralna ekologia i komunikacja w erze cyfrowej, Ed. Wydział Teologii UWM, Olsztyn, 2020  (skoncentrowany na komunikacji)
3) Być franciszkaninem w erze cyfrowej Nowe wyzwania, nowa nadzieja, Wydział Teologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn 2022 (Skoncentrowany na życiu konsekrowanym)

English edition:

This book presents the present relevance of the Franciscan charism and tradition in facing the socio-environmental and communicative challenges of our globalized society. The Franciscan perspective fits well with the type of horizontal, intuitive, and interactive communication that predominates in the digital age. Francis of Assisi is also universally recognized as a model of dialogue and integral ecology. By reassuming the core of their own charism, Franciscans will be able to nurture “a more passionate concern for the protection of our world” and will be able to foster authentically human communication.

The book shows the current importance of certain basic human attitudes, such as listening, contemplation, discernment, dialogue, and a good economic management. Franciscan witness of the logic of gift in these areas should be as important and significant today as it has been throughout history.


This book is the third of the trilogy that Prof. Carbajo has published on integral ecology: 
1) Sister Mother Earth. Franciscan Roots of the Laudato Si’, Delhi 2018.
2) Everything is Connected. Integral ecology my in the Digital Age, Phoenix 2021 (focused on communicatrion)
3) Being a Franciscan in the Digital Age: New Challenges, New Life, Delhi 2021 (Focused on Consacrated life)
 

Edición en español:

Este libro presenta la actualidad del carisma y de la tradición franciscana para afrontar los retos socioambientales y comunicativos de la sociedad globalizada. La perspectiva franciscana encaja bien con el tipo de comunicación horizontal, intuitiva e interactiva que predomina en la era digital. Francisco de Asís es también universalmente reconocido como modelo de diálogo y de ecología integral. Recuperando el núcleo del propio carisma, los franciscanos podrán “alimentar una pasión por el cuidado del mundo” (LS 217) y podrán favorecer una comunicación auténticamente humana.

Desarrollando la capacidad de escucharcontemplardiscernirdialogar y administrar los bienes en la lógica del don, los franciscanos podrán seguir siendo “los frailes del pueblo” y ayudarán a afrontar los actuales retos socioambientales y comunicativos, abriendo a un futuro de esperanza. “El mundo viejo ha pasado. Mira que hago un mundo nuevo” (Ap 21,5).

ISBN: 978-84-7240-323-9 
AcquistaLibreria (via Merulana 124) - Compra online --- + info  

Este libro es el tercero de la trilogía que el prof. Carbajo ha publicado sobre la ecología integral: 
1) Ecología franciscana. Raíces de la Laudato si', Oñati 2016.
2) Todo está conectado, Lima 2019 (focalizado en la comunicación)
3) Ser franciscano en la era digital. Los retos de la comunicación y de la ecología integral, Oñati 2020 (centrado en la vida religiosa)
 

 

Edizione in italiano:


Questo libro presenta la rilevanza del carisma e della tradizione francescana nell'affrontare le sfide socio-ambientali e comunicative della società globalizzata. La prospettiva francescana si adatta bene al tipo di comunicazione orizzontale, intuitiva e interattiva che predomina nell'era digitale. Francesco d'Assisi è anche universalmente riconosciuto come un modello di dialogo e di ecologia integrale.
Recuperando il nucleo del proprio carisma, i francescani saranno in grado di "alimentare una passione per la cura del mondo" (217) e potranno favorire una comunicazione autenticamente umana.
ISBN 979-12-80562-11-1
 
Per acquistarloLibreria (via Merulana 124) - Casa edtrice online -- Curriculum Vitae ecologíaParole chiave: Franciscanism, Integral ecology, Communication, Religious life, Catholic Social Teaching

(File allegato)
 
 
 
 
 
 
Martín Carbajo Núñez - via Merulana, 124 - 00185 Roma - Italia
Questa pagina è anche attiva qui
Webmaster